Om os

Ringmærkningsadministrationen administrerer genfund af mærkede vilde fugle i Danmark. Ringmærkning af vildtlevende fugle i Danmark hører under ”Lov om jagt og vildtforvaltning”. Mærkning af fugle må kun ske efter dispensation fra Miljøstyrelsen. Statens Naturhistoriske Museum og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har bemyndigelse til at udstede licenser til fangst og ringmærkning af fugle i Danmark.

Fugle bliver kun ringmærket i forbindelse med specifikke projekter. Hovedformålet med ringmærkningen er at tilvejebringe en grundlæggende biologisk viden om de danske fugles forekomst, spredning og trækforhold. Dette sker gennem Projekt Baggrundsmærkning. For en lang række – selv almindelige – danske arter mangler vi stadigvæk basal viden.

Ud over Projekt Baggrundsmærkning bruger Statens Naturhistoriske Museum også ringmærkningen i en række andre nationale og internationale forskningsprojekter. Endvidere indgår Statens Naturhistoriske Museum samarbejdsaftaler med andre, som ønsker at anvende ringmærkning i fagligt øjemed. Museet godkender og fører tilsyn med sådanne eksterne samarbejdsprojekter. Det sikrer bl.a., at resultaterne bearbejdes og offentliggøres.

Størsteparten af ringmærkningen udføres af knap 200 frivillige og engagerede ringmærkere, men der er også flere danske og udenlandske forskere iblandt. Mange ringmærkere er organiseret i lokale ringmærkergrupper. Ringmærkerne har deres egen forening, Danmarks Ringmærkerforening.